2023 graduate Wu Yongyao 2023 graduate LIN Junyu 2023 graduate Shenyan Zhou 2022 graduate Joan Li 2022 graduate Sophia Shi 2022 graduate WANG Lu 2022 graduate Marc Xi 2022 graduate Chloe Yip 2020 graduate Olivia Tam 2021 graduate Kay Zhao 2020 graduate LIN Wanxin 2020 graduate Cherish Lo 2020 graduate Lewina Lung 2019 Rainie Guo 2019 Ellen Jiang 2019 xiaoyi qu